Pliki do pobrania

W tym dziale znajdziesz najważniejsze druki i formularze podatkowe związane z rozliczeniami z urzędem. Jeśli szukasz konkretnych druków, u nas znajdziesz najważniejsze z nich.

ZAP-3

ZAP-3 to druk aktualizacyjny, przeznaczony dla osób fizycznych posiadających numer PESEL i nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako płatnik podatku od towarów lub usług. Należy dostarczyć go do urzędu wtedy, gdy chcesz zaktualizować swoje dane teleadresowe, bądź podać numer konta bankowego (gdy chcesz właśnie na konto otrzymywać zwroty nadpłaty podatku).

Nie ma konkretnego terminu na złożenie formularza. Jeśli w międzyczasie dane się nie zmieniają, deklarację składa się tylko raz – informacje zostają zapisane i zapamiętane przez urząd. To zwalnia z obowiązku dostarczania ZAP3 np. co roku w celu potwierdzenia danych. Istnieje również możliwość wysłania go drogą elektroniczną, ale wymagany jest do tego e-podpis potwierdzany certyfikatem.

 
Pobierz druk ZAP 3

 

PPS-1

Druk PPS-1 odnosi się do pełnomocnictwa szczególnego. Oznacza to, że możesz nadać osobie trzeciej pełnomocnictwo tylko w wybranych przez ciebie działaniach związanych z kontaktami z Urzędem Skarbowym. Należy pamiętać, że jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może zostać wskazana przez mocodawcę w formularzu.

Udostępnione wzory dokumentu PPS-1 podpowiedzą, jak wypełnić ten druk. Składa się on z części od A do F. Bardzo ważna jest rubryka C i D. Pierwsza dotyczy oświadczenia mocodawcy lub pełnomocnika. Tutaj ty oraz wybrana osoba składacie podpisy. Część D wymaga podania przez pełnomocnika jego adresu elektronicznego, który uzyskuje się poprzez utworzenie konta na platformie ePUAP.

PPS-1 można złożyć w organie podatkowym osobiście w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej. Nie trzeba za każdym razem dostarczać nowego druku, informacje te będą zapisane. Istotne jest także, że pełnomocnik może otrzymać substytucje na dalsze udzielanie pełnomocnictw. PPS-1 wypowiada się poprzez wypełnienie formularza OPS-1.

Pobierz druk PPS-1

 

UPL-1

Jeśli chcesz, by deklarację podatkową złożyła w twoim imieniu inna osoba, pobierz formularz UPL-1. Ten druk umożliwi nadanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Druk składa się z pięciu części oznakowanych od A do E. Należy go złożyć w Urzędzie Skarbowym, pod który podlega mocodawca.

Pamiętaj, że twoim pełnomocnikiem może zostać tylko osoba fizyczna. Podpis elektroniczny, którym będzie się posługiwać, jest weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu. Do nadania pełnomocnictwa potrzebujesz niezbędnych danych, jakimi są twój oraz pełnomocnika NIP lub PESEL. Druk dostarcza się w formie pisemnej lub wysyła listem poleconym do urzędu skarbowego.

Pobierz druk UPL-1

 

SD-Z2

Formularz zgłoszenia nabycia darowizny to druk SD-Z2. Druk podatkowy wypełniają osoby, które otrzymały darowiznę, albo odziedziczyły spadek po osobie z najbliższej rodziny (osoby z pierwszej grupy podatkowej). Zgłoszenie SD-Z2 daje możliwość całkowitego zwolnienia z zapłaty podatku od odziedziczonego majątku.

Udostępnione wzory dokumentu PPS-1 podpowiedzą, jak wypełnić ten druk. Składa się on z części od A do F. Bardzo ważna jest rubryka C i D. Pierwsza dotyczy oświadczenia mocodawcy lub pełnomocnika. Tutaj ty oraz wybrana osoba składacie podpisy. Część D wymaga podania przez pełnomocnika jego adresu elektronicznego, który uzyskuje się poprzez utworzenie konta na platformie ePUAP.

Druk SD-Z2 można pobrać online lub zabrać z Urzędu Skarbowego. Warto również przygotować dokumenty, które często należy dołączyć do druku. Należą do nich: dowód otrzymanych pieniędzy w przypadku darowizny pieniężnej (np. wydruk przelewu), czy dokumenty potwierdzające szczegóły umowy darowizny.

Aby skorzystać z przywileju braku opodatkowania, należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego SD-Z2 do 6 miesięcy od otrzymania spadku/darowizny. Spóźnienie wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jeśli nie dotrzymamy terminu – będziemy musieli zapłacić podatek. Zgłaszając otrzymanie majątku w dniu kontroli, zapłacimy wartość 20% od otrzymanej darowizny.

Pobierz druk SD-Z2

 

SD-3

Druk SD-3 wypełniają osoby, które otrzymały majątek na drodze darowizny lub spadku. W takim przypadku należy wypełnić odpowiedni formularz, dostarczyć do Urzędu Skarbowego i zapłacić stosowny podatek. Kwota obliczana jest według skali podatkowej, czyli zależna od wysokości nabytego majątku.

Zdarza się, że rzeczy lub prawa własnościowe zostają przekazywane w częściach. Wtedy obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania SD-3 parokrotnie. Warto wiedzieć, że z obowiązku złożenia druku SD-3 zwolnione są osoby, które otrzymały majątek mniejszy niż wartość kwoty wolnej od podatku lub w spadku/darowiźnie po najbliższej rodzinie.

Druk SD-Z2 można pobrać online lub zabrać z Urzędu Skarbowego. Warto również przygotować dokumenty, które często należy dołączyć do druku. Należą do nich: dowód otrzymanych pieniędzy w przypadku darowizny pieniężnej (np. wydruk przelewu), czy dokumenty potwierdzające szczegóły umowy darowizny.

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych dostarczamy w formie druku podatkowego do miesiąca od momentu nałożenia na spadkobiercę obowiązku podatkowego. Okres ten uzależniony jest od sposobu otrzymania majątku. Następnie podatnik otrzymuje decyzję z urzędu o kwocie, którą należy uiścić w terminie do 14 dni.

Pobierz druk SD-3

 

PCC-3

Kupując samochód jesteśmy zobowiązani wypełnić deklarację podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3. Przy umowie sprzedaży podatnik musi zapłacić 2% od wartości zakupu. Dostarczenie formularza podatkowego do Urzędu Skarbowego związane jest z uiszczeniem podatku od wszystkich umów, które nie zostały obciążane podatkiem VAT.

Zgłoszenie PCC-3 dotyczy nie tylko kupna sprzedaży, ale również umów takich jak: darowizny, pożyczki, dożywocia, hipoteki, spółki. Aby poprawnie wypełnić druk PCC-3 należy przygotować dane osobowe obu stron, a także kopię umowy. Nie ma obowiązku dostarczania deklaracji osobiście – można to zrobić nawet przez Internet.

Niektóre umowy wymagają podpisu notariusza np. zakup mieszkania czy działki. W takich sytuacjach nie musimy wypełniać formularza podatkowego PCC-3 (podatek zostaje opłacany przez notariusza). 14 dni to czas na złożenie druku PCC-3 i zapłaty podatku. W przypadku nie złożenia deklaracji, konsekwencją jest kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Pobierz druk PCC-3