KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Andrzej Dębek Doradca podatkowy nr wpisu 2388 z siedzibą w Warszawie (dalej: Doradca) niniejszym informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Dębek Doradca Podatkowy nr. wpisu 2388 z miejscem prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Hłaski 10, adres e-mail: andrzej.debek@dobrestrony.pl, tel. kontaktowy: 22 833 69 02

  2. Doradca pozyskał i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie doradztwa, prowadzenia rachunkowości lub obsługi kadrowo-płacowej.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w umowie lub zleceniu, o których mowa w pkt. 2.

  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.

  8. W związku z przetwarzaniem przez Doradcę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

  9. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Doradcą umowy lub zlecenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Doradcą przedmiotowej umowy lub zlecenia.

  11. Doradca nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

  12. Doradca przykłada wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych jest dla Spółki jednym z najważniejszych priorytetów.